Publikováno: 19. 03. 2007, kategorie: Bohoslužby Desert  

Jednou v sobotu procházel obilím a jeho učedníci trhali klasy, mnuli z nich rukama zrní a jedli. Někteří z farizeů řekli: „Jak to, že děláte, co se v sobotu nesmí!“ Ježíš jim odpověděl: „Nečetli jste, co udělal David, když měl hlad on i ti, kdo byli s ním? Jak vešel do domu Božího a vzal posvátné chleby, jedl je a dal i těm, kteří ho provázeli? A to byly chleby, které nesmí jíst nikdo, jen kněží.“ A řekl jim: „Syn člověka je pánem nad sobotou.“

Evangelium podle Lukáše 6,1-5

Neprosím, Pane, o zdraví, ani o nemoc. Neprosím ani o život, ani o smrt. Ale za to prosím, abys použil mého zdraví i mé nemoci, mého života i mé smrti ke své cti a mé záchraně….

Pokračování »