Publikováno: 15. 11. 2008, kategorie: Kázání  

Tedy oznámil Achab Jezábel všecko to, což učinil Eliáš…

Publikováno: 16. 01. 2008, kategorie: Kázání  

Nedali jsme se vést vymyšlenými bájemi, ale zvěstovali jsme vám slavný příchod našeho Pána Ježíše Krista jako očití svědkové jeho velebnosti. On přijal od Boha Otce čest i slávu, když k němu ze svrchované slávy zazněl hlas: Toto jest můj milovaný Syn, v něm jsem nalezl zalíbení. A tento hlas, který vyšel z nebe, jsme my slyšeli, když jsme s ním byli na svaté hoře.

Kázání Štěpána Hájka

Pokračování »

Publikováno: 16. 09. 2007, kategorie: Kázání  

Ježíš pohlédl na učedníky a řekl: “Blaze vám, chudí, neboť vaše je království Boží. Blaze vám, kdo nyní hladovíte, neboť budete nasyceni. Blaze vám, kdo nyní pláčete, neboť se budete smát. Blaze vám, když vás lidé budou nenávidět a když vás vyloučí, potupí a vymaží vaše jméno jako proklaté pro Syna člověka. Veselte se v ten den a jásejte radostí; hle, máte hojnou odměnu v nebi. Vždyť právě tak jednali jejich otcové s proroky. Ale běda vám bohatým, vždyť vám se už potěšení dostalo. Běda vám, kdo jste nyní nasyceni, neboť budete hladovět. Běda, kdo se nyní smějete, neboť budete plakat a naříkat. Běda, když vás budou všichni lidé chválit; vždyť stejně se chovali jejich otcové k falešným prorokům.”

Pokračování »

Publikováno: 19. 04. 2007, kategorie: Kázání  

Věříme, a proto také mluvíme. Vždyť víme, že ten, kdo vzkřísil Pána Ježíše, také nás s Ježíšem vzkřísí a postaví před svou tvář spolu s vámi. To všechno je kvůli vám, aby se milost ve mnohých hojně rozmáhala a tak přibývalo i díků k slávě boží. (2K 4,13-15)

Promluvit veřejně, pozvednout svůj hlas, to vyžaduje přinejmenším občanskou statečnost. Ozvat se, něco zastávat, něco hlásat, nebývá jednoduché, a mnoho je těch, kteří raději mlčí, nepromlouvají, k ničemu se nevyjadřují. Takové mlčení, taková neochota projevit svůj názor, bývá často nejenom projevem malé odvahy, ale také příznakem rezignace. Nebudu nic říkat, nebudu se do ničeho plést, na mně stejně nezáleží, tak co bych si dělal problémy. Člověk nevěří, že jeho hlas něco zmůže, že promluvit na veřejnosti má smysl. Nebezpečí takové rezignovanosti, takové nevěry je tu stále.

Pokračování »

Publikováno: 19. 04. 2007, kategorie: Kázání  

Kristus zemřel za všechny, aby ti, kteří jsou naživu, nežili už sami sobě, nýbrž tomu, kdo za ně zemřel i vstal. (2K 5,15)

Smrt Ježíše Krista nese v sobě zvláštní obsah. Má takový dopad, takové důsledky, jako smrt žádného jiného člověka. Především je tu řečeno, že zemřel za všechny. Co to znamená zemřít za všechny? Jak si to představit?

Pokračování »

Publikováno: 12. 02. 2007, kategorie: Kázání  

Ne že bychom chtělipanovat nad vaší vírou, nýbrž chceme pomáhat vaší radosti.

2. Korintským 1,24)

Církví je mnoho a v jejich spleti se někdy člověk těžkoorientuje. Jedna klade důraz na to, jiná zase na ono, všechno je podobné, ale vněčem zase dost jiné. Rozdíly jsou někdy malé, někdy velké, někdy podstatné,někdy nepodstatné – chudák, kdo by to chtěl všechno dopodrobna poznat a v tépestrosti se opravdu vyznat.

Pokračování »

Publikováno: 20. 11. 2006, kategorie: Bohoslužby Desert, Kázání  

Neházejte perly před svině, nebo je nohama zašlapou, otočí se a roztrhají vás.

(Mt 7,6b)

Vážení přátelé, kdo z nás je svině?

Pokračování »

Publikováno: 19. 09. 2006, kategorie: Kázání  

Na cestě do Jeruzaléma procházel Samařskem a Galileou. Když přicházel k jednévesnici, šlo mu vstříc deset malomocných; zůstali stát opodál a hlasitě volali: „Ježíši, Mistře, smiluj se nad námi!“ Když je uviděl, řekl jim: „Jděte a ukažte se kněžím!“ A když tam šli, byli očištěni. Jeden z nich, jakmile zpozoroval, že je uzdraven, hned se vrátil a velikým hlasem velebil Boha; padl tváří k Ježíšovým nohám a děkoval mu. A to byl Samařan. Nato Ježíš řekl: „Nebylo jich očištěno deset? Kde je těch devět? Nikdo z nich se nenašel, kdo by se vrátil a vzdal Bohu chválu, než tento cizinec?“ Řekl mu: „Vstaň a jdi, tvá víra tě zachránila.“

Pokračování »

Publikováno: 24. 06. 2006, kategorie: Kázání, Konfirmace  

Běda těm, kteříž ráno vstávajíce, chodí po opilství, a trvají při tom do večera, až je víno i rozpaluje. A harfa, loutna, a buben, a píšťalka, a víno bývá na hodech jejich; na skutky pak Hospodinovy nehledí, a díla rukou jeho nespatřují.

Izaiáš 5,11-12 (reminiscence na bigbítový festival Křídla 2003)

Pokračování »

Publikováno: 23. 04. 2006, kategorie: Kázání  

Zatímco k nim takto mluvil, přišel jeden z představených, klaněl se před ním a řekl: „Má dcera právě skonala; ale pojď, vlož na ni svou ruku, a bude žít!“ Ježíš vstal a šel s ním i se svými učedníky. Když Ježíš vstoupil do domu toho představeného a uviděl hudebníky a hlučící zástup, řekl: „Jděte odtud! Ta dívka neumřela, ale spí.“ Oni se mu posmívali. A když byl zástup vyhnán, vešel Ježíš dovnitř, vzal dívku za ruku a ona vstala.

Kazání faráře Štěpána Hájka na Hod Boží velikonoční L.P. 2006

Pokračování »

« Předchozí stránkaDalší stránka »