Publikováno: 19. 04. 2006, kategorie: Kázání  

Hle, beránek Boží, který snímá hřích světa. (Jan 1,29)

 

Kázání faráře Štěpána Hájka na Velký pátek L.P. 2006

Pokračování »

Publikováno: 16. 03. 2006, kategorie: Kázání  

Říká blázen v srdci svém: Není Boha. Porušeni jsou, a ohavní v snažnostech; není, kdo by činil dobré. Hospodin s nebe popatřil na syny lidské, aby viděl, byl-li by kdo rozumný a hledající Boha. Všickni se odvrátili, napořád neužiteční učiněni jsou; není, kdo by činil dobré, není ani jednoho. Zdaliž nevědí všickni činitelé nepravosti, že zžírají lid můj, jako by chléb jedli? Hospodina pak nevzývají. Tehdáž se náramně strašiti budou; nebo Bůh jest v rodině spravedlivého. Radu chudého potupujete, ale Hospodin jest naděje jeho.

Ó by z Siona dáno bylo spasení Izraelovi. Když Hospodin zase přivede zajaté lidu svého, plésati bude Jákob, a veseliti se Izrael.

Pokračování »

Publikováno: 7. 12. 2005, kategorie: Kázání  

Když byla Alžběta v šestém měsíci, byl anděl Gabriel poslán od Boha do galilejského města, které se jmenuje Nazaret, k panně zasnoubené muži jménem Josef, z rodu Davidova; jméno té panny bylo Maria. Přistoupil k ní a řekl: „Buď zdráva, milostí zahrnutá, Pán s tebou.“ Ona se nad těmi slovy velmi zarazila a uvažovala, co ten pozdrav znamená. Anděl jí řekl: „Neboj se, Maria, vždyť jsi nalezla milost u Boha. Hle, počneš a porodíš syna a dáš mu jméno Ježíš. Ten bude veliký a bude nazván synem Nejvyššího a Pán Bůh mu dá trůn jeho otce Davida. Na věky bude kralovat nad rodem Jákobovým a jeho království nebude konce.

Kázání faráře Štěpána Hájka – 1. neděle adventní L.P. 2005

Pokračování »

Publikováno: 8. 06. 2005, kategorie: Kázání  

Jonáš totiž vyšel z města, usadil se na východ od něho a udělal si tam přístřešek. Seděl v jeho stínu, aby viděl, co se bude ve městě dít. Hospodin Bůh nastrojil skočec, který vyrostl nad Jonášem, aby mu stínil hlavu a zbavil ho zloby. Jonáš měl ze skočce velikou radost. Příštího dne za svítání nastrojil však Bůh červa, který skočec nahlodal, takže uschl. Když pak vzešlo slunce, nastrojil Bůh žhavý východní vítr a slunce bodalo Jonáše do hlavy, až úplně zemdlel a přál si umřít. Řekl: „Lépe abych umřel, než abych žil.“ Bůh se však Jonáše otázal: “Je dobře, že pro ten skočec tak planeš?“ Odpověděl: “Je to dobře. Planu hněvem až k smrti.“ Hospodin řekl: “Tobě je líto skočce, s kterým jsi neměl žádnou práci, jemuž jsi nedal vzrůst; přes noc vyrostl, přes noc zašel. A mně by nemělo být líto Ninive, toho velikého města, v němž je víc než sto dvacet tisíc lidí, kteří nedovedou rozeznat pravici od levice, a v němž je i tolik dobytka?

Pokračování »

Publikováno: 10. 03. 2005, kategorie: Kázání  

Hospodin však nastrojil velikou rybu, aby Jonáše pohltila. Jonáš byl v útrobách ryby tři dny a tři noci. I modlil se v útrobách ryby k Hospodinu, svému Bohu. Řekl: “V soužení jsem volal k Hospodinu, on mi odpověděl. Z lůna podsvětí jsem volal o pomoc a vyslyšels mě. Vhodil jsi mě do hlubin, do srdce moře, obklíčil mě proud, všechny tvé příboje, tvá vlnobití se přese mne převalily. A já jsem si řekl: Jsem zapuzen, nechceš mě už vidět. Tak rád bych však zase hleděl na tvůj svatý chrám! Zachvátily mě vody, propastná tůň mě obklíčila, chaluhy mi ovinuly hlavu. Sestoupil jsem ke kořenům horstev, závory země se za mnou zavřely navěky. Tys však vyvedl můj život z jámy, Hospodine, můj Bože! Když jsem byl v duši tak skleslý, Hospodina jsem si připomínal; má modlitba vešla k tobě ve tvůj svatý chrám. Ti, kdo se šalebných přeludů drží, o milosrdenství se připravují. Já ti však s díkůvzdáním přinesu oběť; co jsem slíbil, splním. U Hospodina je spása!” I rozkázal Hospodin rybě, a vyvrhla Jonáše na pevninu.

Jonáš 2,1-11

Pokračování »

Publikováno: 5. 02. 2005, kategorie: Kázání  

Jonáš vstal, aby uprchl do Taršíše, pryč od Hospodina. Sestoupil do Jafy a vyhledal loď, která plula do Taršíše. Zaplatil za cestu a vstoupil na loď, aby se s nimi plavil do Taršíše, pryč od Hospodina.

Jonáš 1,3
Pokračování »

Publikováno: 5. 02. 2005, kategorie: Kázání  

První ze série kázání o proroku Jonášovi.

Jak praví české přísloví: “Stávají se různé věci, přijdou lidi o krávu.” …

Pokračování »

Publikováno: 21. 11. 2004, kategorie: Kázání  

KDE JE BŮH?

Jednoduchá otázka, na kterou se velmi těžko odpovídá. Asi není náhoda, že bible tuto otázku nikterak nemiluje… Pokračování »

Publikováno: 21. 11. 2004, kategorie: Kázání  

U Hospodina jest milosrdenství a hojné u něho vykoupení. Onť zajisté vykoupí Izraele ze všech nepravostí jeho. (Ž 130,7b-8)

Vykoupení. Nevím, jestli to slovo k dnešnímu člověku ještě vůbec mluví… Pokračování »

Publikováno: 16. 12. 2003, kategorie: Kázání  

Kázání, které zaznělo 3. adventní neděli. Pokračování »

« Předchozí stránkaDalší stránka »