Oslava sborových výročí

 Publikováno: 28. 10. 2005, kategorie: Zbývající


Farář Josef Hlaváč

V neděli 6. listopadu 2005
jsme vzpomněli svá výročí:
80 let od založení kazatelské stanice
70 let ve sborovém domě
60 let farního sboru

V článku najdete zajímavé informace z historie sboru a dobové fotografie (viznové číslo Husovických listů).

1. Před ustavením kazatelské stanice, tj. v letech 1892-1925, scházeli se husovičtí evangelíci v bytech rodiny Drobných, Klusákovy, Hovězákovy a Doušovy, později ve školní místnosti obecné školy na Palackého třídě (nyní Dukelské). Mládež se nějaký čas scházela ve škole na Cacovické. Od 20. let se všechna shromáždění mohla konat v přízemí školy na náměstí Komenského (později náměstí Republiky).

2. Dne 19. 3. 1925 byla ve školní místnosti měšťanské školy na náměstí za účasti 37 hlasovných členů a 7 členů mládeže ustavena kazatelská stanice a zvolen šestičlenný výbor, podřízený mateřskému sboru brněnskému. V roce 1927 byla kazatelská stanice husovická sloučena s kazatelskou stanicí židenickou, aby se židenický sbor mohl stát sborem samostatným. To se mnohým husovickým nelíbilo. V roce 1929 výbor kazatelské stanice husovické žádal městskou radu v Brně o prodej pozemku u jubilejního mostu v Maloměřicích pro stavbu kostela. Městská rada byla ochotna žádosti vyhovět a prodat pozemek k tomuto účelu za cenu 30 Kč za 1m. Byly vyhotoveny plány stavitelem Kudou s předběžným rozpočtem 500.000,- Kč. Proti koupi pozemku se však vyslovil tehdejší synodní senior Kamil Nagy s odůvodněním, že staví-li kostel sbor židenický, nemůže synodní rada souhlasit s tím, aby se na předměstí Brna stavěly dva kostely najednou. Z toho důvodu k zamýšlené stavbě “chrámu Páně J. A. Komenského v Husovicích“ nedošlo. (Sbor v Židenicích už přitom modlitebnu měl, a proto někteří husovičtí rozhodnutí synodní rady považovali za křivdu.)

3. V roce 1930 se Židenice staly samostatným farním sborem a Husovice jeho kazatelskou stanicí.

4. V roce 1933 věnovali manželé Karel a Marie Bohatcovi svůj dům na Vrchlického 26 (dnes Netušilova) kazatelské stanici. Dům zakoupili už vroce 1906, převod byl proveden k 1.7.1933 s podmínkou, že církev bude platit manželům Bohatcovým měsíční důchod 200 Kč. V roce 1935 byl dům adaptován (v přízemí ze dvou bytů zřízena modlitebna) a 24.11. slavnostně předán.

Pěvecký kroužek

5. Výbor kazatelské stanice usiloval o statut filiálního sboru. Dne 6.12.1934 byla dokončena podpisová akce, kterou podpořilo 470 členů. Přes odpor židenického staršovstva se staly Husovice filiálním sborem potvrzením synodní rady dne 3. září 1936. Husovičtí uvažovali o zřízení modlitebny v zádvoří. Ing. arch. Tejc dokonce vypracoval plány i rozpočet. Stavba měla vypadat po vzoru Blahoslavova domu (postaven 1921), včetně místa na kruchtě pro varhany. To však rozmluvil sboru senior Jadrníček, který nedoporučil stavbu v zádvoří, ale „v místě, kde by nás bylo vidět“. Pak došlo však k měnové reformě a sbor utrpěl velkou finanční ztrátu.

6. Dne 19. srpna 1942 byl filiální sbor na vlastní žádost přidělen nadřízenými církevními úřady zpět ke sboru brněnskému. To umožnilo povolání vlastního samostatného faráře.

Nedělní škola s farářem Hlaváčem

7. V roce 1945 samostatný sbor.

Staršovstv z r. 1944, které dosáhlo samostatného sboru

8. V roce 1947 žádal sbor o prodej pozemku-konfiskátu ke stavbě kostela v Křivé ulici. Senior Pavel Nešpor si přijel místo prohlédnout a záměr podpořil, městská rada však pozemek odmítla prodat a využila jej k jiným účelům.

9. Sbor neměl byt pro faráře (bydlel v podnájmu) ani sborovou kancelář. V ostatních prostorách kromě modlitebny byly byty s nájemníky. V březnu 1946 se uvolnil byt (2 místnosti) sousedící s modlitebnou. Po adaptaci těchto prostor byla jedna místnost využita k rozšíření hlavní sborové místnosti a v druhé zřízena sborová kancelář. V roce 1949 probouráním části zdi mezi kanceláří a modlitebnou se získal shromažďovací prostor, tak jak jej známe dnes. V roce 1950 bylo do modlitebny zavedeno plynové topení a do 1. poschodí vodovod.

10. Někdy v padesátých letech zakoupil sbor dva přízemní domky na Dukelské ulici č. 28 a 30, a tak získal souvislý pozemek mezi Netušilovou a Dukelskou, kde se mohla postavit větší modlitebna.

Farář Bohuslav Otřísal

11. V roce 1959 se uvolnil přízemní byt ve dvorním křídle domu (nevyhovoval z hygienických důvodů). Sbor tak získal místo pro farní kancelář a kuchyňku. V témže roce byla zahájena adaptace dvou pavlačových jednopokojových bytů na dvojpokojový byt s příslušenstvím a etážovým topením pro faráře. Byt ve dvorním křídle nahoře užívá kostelník.

12. V polovině roku 1972 sbor prodal domek na Dukelské č. 28 s odůvodněním, že výnos je menší než náklady na údržbu. S týmž odůvodněním byl prodán v roce 1974 i druhý domek, na Dukelské č. 30. V roce 1974 se také v modlitebně předělávalo topení (přechod ze svítiplynu na zemní plyn).

13. V roce 1976 zemřela paní Dohnalová, která bydlela v pavlačovém bytě vedle farního. Novým propojením vznikl čtyřpokojový byt pro faráře.

14. V roce 1991 byly zahradní domky pronajaty firmě Aeron. Před schodištěm sborového domu byla přistavena zeď.

15. V roce 1992 byl modernizován kostelnický byt (koupelna a plynové topení).

Farář Bedřich B. Bašus

To vše sepsal Štěpán Hájek. Co bylo dál, najdete na našich webových stránkách. Další historické zajímavosti objevíte i v příslušném čísle Husovických listů (stáhněte si zde).

Komentáře

Chcete-li komentovat, musíte být přihlášeni.